Gebruikersvoorwaarden

Uit Wiki-Opencaching.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gebruikersovereenkomst

 1. Dit document beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van "Opencaching benelux" ook aangeduid als "OCNL" - een door vrijwilligers bediende geocaching-service beschikbaar op http://www.opencaching.nl (hierna omschreven als de "server"). Iedereen die een account aanmaakt (hierna vermeld als gebruiker) stemt in met de regels van deze voorwaarden en deze in acht te nemen, te beginnen vanaf het begin van de registratieprocedure.
 2. De gebruiksvoorwaarden treden in werking op 1 oktober 2002 en gelden vanaf die datum voor alle Gebruikers van de server. De gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd indien nodig geacht door de server.
 3. In dit document wordt een Geocache gelezen als ​​elke geocache van elk type welke is geregistreerd bij de Server.
 4. Nietigverklaring van een deel van de gebruiksvoorwaarden heeft geen geldigheid op andere terreinen/landen. In terreinen die niet door de Gebruiksvoorwaarden worden vernoemd, gelden de bepalingen van het Nederlandse wetboek en er wordt ervan uit gegaan dat je je gezond verstand gebruikt.

Privacyverklaringen AVG/GDPR

Per 25 mei 2018 zijn ook wij verplicht om te werken volgens de Europese AVG/GDPR regels.

Dit houdt in dat elke potentiële gebruiker die een account aan wil maken op de server de leeftijd moet hebben van 16 of ouder. Indien jonger dan 16 jaar kan een ouder of wettelijke voogd instaan voor het registreren van een account. Hiervoor dient een ouder of wettelijke voogd een e-mail te sturen naar admin at opencaching.nl met daarin vermeld de gebruikersnaam (nickname), het geboortejaar en een geldig e-mailadres om het te registreren account te kunnen activeren.

Het is een ieder verplicht deze Privacyverklaringen door te lezen en in te stemmen eer er een account aangemaakt kan worden op genoemde server

Zie voor meer informatie op https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming.

OC Team

 1. De dienst wordt bewaakt en gecontroleerd door een groep vrijwilligers, hierna te noemen het OC-team. Het OC-team is niet verantwoordelijk voor de inhoud geplaatst door de gebruikers van de site, of de gevolgen van het gebruik van de informatie van de server. Elke informatie verkregen van de server wordt gebruikt op risico van de gebruiker. Let op !! Het OC-team kan niet garanderen dat de caches veilig zijn, en ook niet dat ze niet in strijd zijn met de wet. U moet altijd controleren en de informatie beoordelen voor de start van de zoektocht. Alle inhoud gepubliceerd op onze website is uitsluitend voor informatief gebruik.
 2. Het OC-team let op de naleving van het reglement, maakt haar bindende interpretatie om eventuele geschillen op te lossen, en de bepalingen daarvan zijn definitief. Met het oog om op een vlotte, veilige en legale exploitatie van de dienst te garanderen, kan het OC-team de toegang van een gebruiker tot de dienst beperken, log items verwijderen, het account van een gebruiker blokkeren (tijdelijk of permanent) en geocaches schorsen of archiveren.

Gebruikers

 1. Door het registreren van een account bij de server, verplicht de gebruiker zich om aan de gebruiksvoorwaarden te voldoen. Minderjarigen (16 jaar en jonger) of mensen die geen volledige handelings bevoegdheid hebben, mogen de service alleen gebruiken met de toestemming en onder toezicht van hun ouders, of wettelijke voogden, welke volledig verantwoordelijk zijn, voor alle schade voortvloeiend uit deze handelingen en/of nalatigheid.
 2. De gebruikers die gebruik maken van de dienst, nemen deel aan het spel,verstoppen en zoeken de geocaches volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid. Met name, draagt iedere gebruiker de volledige burgerlijke en wettelijke verantwoordelijkheid voor zijn daden, (Schade toegebracht aan gebruikers, aan derden en aan eigendommen inbegrepen). Het OC-team draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade, welke direct of indirect voortvloeit uit de activiteiten van de gebruikers.
 3. Registreren is gratis, maar is vereist om gebruik te kunnen maken van de dienst. Tijdens de registratie maakt de gebruiker een email adres aan, welke gebruikt gaat worden om te communiceren met de gebruiker. De gebruiker verplicht zich er toe om zijn email adres op de site actueel te houden.
 4. De gebruiker moet er zorg voor dragen dat de door de gebruiker zelf gepubliceerde gegevens niet in strijd zijn met de wet, en met deze gebruiksvoorwaarden. Met name, mag de inhoud gepubliceerd door de gebruiker het alleenrecht van derden niet schenden. Alle inhoud (inclusief de beschrijving van de caches, illustraties en al de gegevens in de logboeken) door hen beschikbaar gesteld op onze site, mag gepubliceerd worden, gebruikers zijn gelicenseerd onder Creative Commons BY-NC-SA version 3.0, wiens volledige inhoud online beschikbaar is op http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.nl. De inhoud van het publieke domein is ook erkent. De gebruiker is direct verantwoordelijk aan de houder van het auteursrecht voor alle schendingen op dit gebied verbonden met de door hem gepubliceerde inhoud op onze site
 5. De door de gebruiker gepubliceerde inhoud op de site, mag geen vulgaire uitdrukkingen, agressief, grof taalgebruik, of illegale inhoud bevatten. dit geld met name voor de geselecteerde gebruikers naam bij het registreren van een account, geocache namen, delen van die namen en weblog vermeldingen in de caches (de zogenaamde logs).

Geocaches

 1. De persoon die de geocaches bij de server aanmeld, de "geocache eigenaar" is verantwoordelijk voor alle inhoud van de cache beschrijving op de site. De cache eigenaar draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de naleving van de cache toestand met de wet en de regels van de dienst, alsmede voor alle schade welke zou kunnen ontstaan door de oprichting. De geocache eigenaar is verplicht de geocache te onderhouden, de inhoud in goede staat te houden, en de beschrijving op de site up to date te houden.
 2. De geocache eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de geocache. Bij het registreren van een cache bij de "dienst", is de eigenaar verplicht om een ongecodeerde beschrijving toe te voegen van de volledige gegevens van alle potentiële gevaren die zich zouden kunnen voordoen van tijd tot tijd tijdens het zoeken naar de cache, en alle informatie welke nodig is om de cache te kunnen identificeren, waaronder informatie over elke vraag, met de nodige vaardigheden en eventueel de vereiste gespecialiseerde hardware. Bovendien, bij het bepalen van het type, de omvang en het moeilijkheids niveau van caches tijdens de registratie, is de eigenaar verplicht om te voldoen aan de definitie van de parameters van de site. Bij caches, waarbij het zoeken kan worden geassocieerd met gevaar, moet de cache worden gemarkeerd door het bijzondere kenmerk te adviseren.
 3. De cache mag geen explosieve stoffen bevatten, geen brandbare, bijtende stoffen of andere gevaarlijke stoffen, bederfelijke artikelen (b.v. eten), evenals voorwerpen met een illegaal karakter. Het logboek in de geocache moet contact gegevens bevatten van de geocache eigenaar.
 4. Zonder voorafgaande toestemming, mogen caches alleen worden geplaatst op openbare toegankelijke gebieden, bijvoorbeeld gebieden welke tijdelijk of permanent toegankelijk voor publiek zijn. Caches mogen ook geplaatst worden in een voor het publiek toegankelijk gebouw of een ander object,maar is het, het geval dat het geen virtuele cache is, dan is het noodzakelijk om eerst schriftelijke toestemming van de beheerder te krijgen, van het gedeelte van het gebouw of inrichting, waarin de cache zal worden verborgen. Deze toestemming moet beide plaatsings mogelijkheden omvatten, en de daaropvolgende verkenning door derden.
 5. Caches mogen niet geplaatst worden in voorzieningen en in gebieden welke verboden terrein zijn, of waar het verboden is om traditionele caches te plaatsen. Dit geld in het bijzonder voor de strikte natuurreservaten, federale parken, nationale parken, nationale bossen en privé-eigendom. Caches mogen nooit zo geplaatst worden dat het kan resulteren tot het beschadigen van een historische of architectonische ruimte tijdens het zoeken. Bovendien, met uitzondering van virtuele caches, mogen caches niet geplaatst worden in vogelnestjes of boom holtes welke geschikt zijn voor de bewoning door vogels, ook buiten het broed seizoen, en ook niet in monumenten en in hun beschermings gebieden. Caches op begraafplaatsen of gedenk plaatsen, mogen niet de rust verstoren van deze plaatsen. Het is strikt verboden om een cache te begraven in de onmiddellijke nabijheid van een graf. Caches moeten duidelijk gelabeld zijn, zodat als een container wordt gemeld aan de autoriteiten, deze snel en gemakkelijk kan worden herkend als ongevaarlijk. Caches mogen niet geplaatst worden, op plaatsen waar zij een alarm kunnen veroorzaken, of ervoor kunnen zorgen dat het normale publiek contact opneemt met de autoriteiten over een verdachte container.
 6. Als een cache 2 of meer opeenvolgende "Did Not Find" of DNFs krijgt, wordt deze gemarkeerd als "tijdelijk niet beschikbaar", zodat de cache eigenaar deze kan controleren. Deze cache kan gereactiveerd worden door de cache eigenaar als deze een reactie op de cache lijst plaatst waaruit blijkt dat de cache nog in goede staat is en deze nog op zijn plaats ligt. Dit is een maatregel ter voorkoming van geripte, verlaten of verweesde caches welke nog steeds worden vermeld.
 7. Elke geocache die in strijd is met de wet, of in strijd is met de opencaching.nl richtlijnen (zie hieronder) mag geschorst of gearchiveerd worden door het OC-Team. Elke gebruiker waarvan meer dan twee caches verwijderd of gearchiveerd zijn omdat de regels overtreden zijn, zal worden uitgesloten van het indienen van nieuwe/andere caches op de site.Het OC-Team mag een geocache schorsen en archiveren op verzoek van de politie of ander burgerlijk of militair gezag. Samengevat zijn de regels voor het plaatsen van een geocache als volgt:
 • Caches mogen niet gebruikt worden voor (bedrijfs) reclame of werving van welke aard dan ook tenzij toegewezen door de administrator.
 • Zorg ervoor dat de cache container duidelijk gemarkeerd is, met de vermelding dat de inhoud onschuldig is en de vermelding van het email adres van de plaatser of een andere mogelijkheid om contact op te nemen.
 • Alleen spullen die veilig en acceptabel worden geacht om door een kind zonder begeleider gevonden te worden mogen in een cache worden geplaatst.
 • Geen enkele cache mag zo worden geplaatst dat er schade wordt geriskeerd of verstoring van ieder site van wetenschappelijk onderzoek, geplande monumenten of historische plaatsen.
 • Een cache mag niet worden geplaatst binnen een acceptabele afstand van een reeds bestaande cache (exclusief een virtuele, een webcam cache of een evenement).
 • Wanneer een cache geplaatst wordt, is het aan de plaatser om toestemming van de land eigenaar te krijgen.
 • Indien wenselijk mogen caches ingegraven/begraven worden, mits uitdrukkelijke toestemming van de grondeigenaar.
 • Caches moeten zo geplaatst worden, dat ze niet per ongeluk door niet geocachers (muggels) gevonden kunnen worden.
 • Er mogen geen etenswaren of drank van welke soort dan ook in de caches geplaatst worden.
 • USB caches mogen geen pornografisch materiaal, illegale inhoud of kwaadaardige inhoud bevatten.
 • Caches mogen niet verstopt worden in door dieren gegraven gaten of lopen.
 • Hekken mogen nooit worden overschreden (alleen door een poort of een overstap) tijdens het plaatsen of zoeken naar een cache.
 • Het onderhouden van een cache is de verantwoordelijkheid van de plaatser.
 • Bij het verlaten van de cache locatie, na het verbergen of plaatsen van een cache mag er geen visueel teken van verstoring van de plaats zichtbaar zijn.
 • Er mag geen cache geplaatst worden in/op een stenen muur.
 • Breng het geocachen alstublieft niet in diskrediet, rijd met uw auto alleen over de straat, en parkeer altijd volgens de wet.